Rezultati

Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan 

RADOVI
Katica Burić Ćenan, Opernplakate als Quellen  für die Interpretation der musikalischen Vergangenheit von Zadar am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, Inssbruck. (U TISKU)

Katica Burić Ćenan, Koncertni program na daskama kazališta – prilog istraživanju djelovanja zadarskoga Novog kazališta (1865.-1945.), Bašćinski glasi, Split: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. (U RECENZENTSKOM POSTUPKU)

Katica Burić Ćenan, Operni i koncertni život pod okriljem Novoga kazališta, u: Teatro Nuovo / Teatro Verdi (1865.-1944.). Biser zadarskoga kulturnog života, ur. K. Burić Ćenan, Zadar: Sveučilište u Zadru. (poglavlje u monografiji, RAD U TIJEKU) 

Katica Burić Ćenan, Katarina Vukić, Mogućnosti zaštite, pretraživanja i interpretiranja arhivskoga gradiva na primjeru opernih plakata iz Državnoga arhiva u Zadru, Zbornik povodom 20. obljetnice Odjela za informacijske znanosti, ur.: M. Duić, N. Peša Pavlović, M. Juric, Zadar: Sveučilište u Zadru. (RAD U TIJEKU)IZLAGANJA
Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan održala je izlaganje na 23. godišnjem susretu Hrvatskoga muzikološkog društva, u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma, u Zagrebu, u svibnju 2022., gdje je po prvi puta predstavila projekt. Teatro Nuovo/Teatro Verdi. Znanstveno-popularni projekt rekonstrukcije djelovanja drugoga zadarskog opernog kazališta prema sačuvanim opernim plakatima. http://hmd-music.org/wp-content/uploads/2022/05/Buric-Cenan.pdf 
  
Doc. dr. sc. Katica Burić Ćenan održala je izlaganje Baza podataka TEATROZAD kao izvor za istraživanje operne baštine Zadra krajem 19. i početkom 20. stoljeća, na 24. godišnjem susretu Hrvatskoga muzikološkog društva, u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma, u Zagrebu, 1. i 2. lipnja 2023., gdje je predstavila Bazu podataka o djelovanju Teatra Nuovo. http://hmd-music.org/wp-content/uploads/2023/06/Buric-Cenan.pdf  

Doc dr. sc. Katica Burić Ćenan predstavila je projekt i Bazu podataka prilikom Dana arhiva Državnoga arhiva u Zadru. U predstavljanju su, osim voditeljice, sudjelovali i ravnatelj Arhiva doc. dr. sc. Ante Gverić, muzikologinja red. prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, te knjižničarka Katarina Vukić. Od toga dana, 20. rujna 2023., Baza je postala javna, a nalazi se na mrežnim stranicama Državnoga arhiva. http://teatrozad.dazd.hr/ 

Izv. prof. dr. sc.  Ana Bukvić

RADOVI:
Ana Bukvić, La figura della bambina - protagonista nel teatro di Giuseppe Sabalich, Međunarodni znanstveni skup talijanistike u čast akademiku Goranu Filipiju (1954. - 2021.), Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Filozofski fakultet (U RECENZENTSKOM POSTUPKU)

Ana Bukvić, La fine di Ludro. Sulla drammaturgia di Giuseppe Sabalich, SPONDE: Časopis za jezike, književnosti i kulture između dviju obala Jadrana / Rivista di lingue, letterature e culture tra le due sponde dell’Adriatico / A Journal of Languages, Literatures and Cultures between the two Adriatic coasts, 2 / 1, 2023., 77-92. https://hrcak.srce.hr/306391 

Ana Bukvić, O dramskoj sceni zadarskoga Novog kazališta, u: Teatro Nuovo / Teatro Verdi (1865.-1944.). Biser zadarskoga kulturnog života, ur. K. Burić Ćenan, Zadar: Sveučilište u Zadru. (poglavlje u monografiji, RAD U TIJEKU) 

IZLAGANJA
Ana Bukvić, La figura della bambina - protagonista nel teatro di Giuseppe Sabalich, Međunarodni znanstveni skup talijanistike u čast akademiku Goranu Filipiju (1954. - 2021.), Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Filozofski fakultet, Bale, 21. - 22. 10. 2022.

Ana Bukvić, Teatro Nuovo di Zara: ricostruzione del repertorio drammatico dal 1865 al 1875. ( USKORO) 
 

Izv. prof. dr. sc. Antonija Mlikota
RAD
Antonija Mlikota, Povijest, oprema i arhitektura kazališnoga prostora, u: Teatro Nuovo / Teatro Verdi (1865.-1944.). Biser zadarskoga kulturnog života, ur. K. Burić Ćenan, Zadar: Sveučilište u Zadru. (poglavlje u monografiji, RAD U TIJEKU) 

Ivica Ražov

RAD: 
Ivica Ražov, Poslovanje Novoga kazališta, u: Teatro Nuovo / Teatro Verdi (1865.-1944.). Biser zadarskoga kulturnog života, ur. K. Burić Ćenan, Zadar: Sveučilište u Zadru. (poglavlje u monografiji, RAD U TIJEKU) 


 Doc. dr. sc. Mirko Duić

POPULARIZACIJA ZNANOSTI: 
U sklopu diplomskog kolegija Modeliranje i izgradnja digitalnih zbirki i usluga na Odjelu za informacijske znanosti (Sveučilište u Zadru) studentice Ana Marija Matak, Marcela Profaca, Elena Sovar, Stela Vukoša i Kristina Žilić, uz mentorstvo doc. dr. sc. Mirka Duića, na temelju postojećih znanstvenih istraživanja su na mrežnoj enciklopediji Wikipedija proširile sadržaj o djelovanju zadarskoga Novog kazališta. Usp.  https://hr.wikipedia.org/wiki/Teatro_Verdi 


Katarina Vukić

RADOVI:
Katarina Vukić, Katica Burić Ćenan, Mogućnosti zaštite, pretraživanja i interpretiranja arhivskoga gradiva na primjeru opernih plakata iz Državnoga arhiva u Zadru, Zbornik povodom 20. obljetnice Odjela za informacijske znanosti, ur.: M. Duić, N. Peša Pavlović, M. Juric, Zadar: Sveučilište u Zadru. (RAD U TIJEKU)

IZLAGANJE:
Katarina Vukić je, uz voditeljicu projekta Katicu Burić Ćenan, sudjelovala na predstavljanju Baze podataka prilikom Dana arhiva u Državnog arhivu u Zadru. Vukić je predstavila rad na informacijskom sustavu, aplikacijskom profilu i i unosu informacija u  Bazu podataka. Od toga dana, 20. rujna 2023., Baza je postala javna, a nalazi se na mrežnim stranicama Državnoga arhiva. http://teatrozad.dazd.hr/